Duurzaam ondernemen

Hieronder wordt de volgende vraag behandeld:

  • Wat is duurzaam ondernemen?

    shutterstock_1733401

Inleiding

Duurzaam ondernemen is, volgens de Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) van de United Nations, de bijdrage die bedrijven kunnen leveren aan het bereiken van duurzaamheid binnen maatschappijen (OECD, Corporate Social Responsibility: Partners for Progress, Paris, 2001, p.13). Naast duurzaam ondernemen bestaan ook de begrippen Corporate Social Responsibility (CSR) of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In dit stuk betekent CSR of MVO hetzelfde als duurzaam ondernemen. Er is gekozen voor het begrip Duurzaam Ondernemen omdat deze (in tegenstelling tot CSR of MVO) niet de indruk wekt dat deze gelimiteerd is tot de sociaal-maatschappelijke dimensie van duurzame ontwikkeling.

Volgens Duitse socioloog Beck hebben de moderne samenlevingen door de jaren heen een verfijnd stelsel van instituties en regelingen opgebouwd voor de creatie en verdeling van welvaart en groei. Echter, ze schieten tekort daar waar het gaat om aanpakken van de onbedoelde negatieve gevolgen c.q. risico’s die de  industriële maatschappij met zich meebrengt. Beck spreekt van ‘de wereld als risicomaatschappij’. De huidige sociaal-maatschappelijke en ecologische problemen waarmee wij als mensheid te kampen hebben worden toegekend aan de huidige institutionele inrichting van de maatschappijen. Beck spreekt ook van ‘georganiseerde onverantwoordelijkheid’ en legt de nadruk op de behoefte aan maatschappelijke verandering. De relatie met bedrijven en duurzaamheid is hier niet moeilijk om te leggen. (Hajer & Swarz, Contouren van de Risicomaatschappij in: U. Beck, De Wereld als Risicicomaatschappij, Essays over de Ecologische Crisis en de Politiek van de Vooruitgang, 2001, p. 11-18).

Volgens Rotmans zullen bedrijven vaker geconfronteerd worden met ‘dilemmamanagement’. De juiste balans moet gevonden worden tussen de belangen van de aandeelhouders, de werknemers, consumenten, de directe omgeving, maatschappelijke organisaties en niet te vergeten de overheid. Duurzaam ondernemen als integrale opgave voor ondernemingen vergt een fundamentele omslag van de mensen, de cultuur, de processen en de strategie van een bedrijf (Rotmans J, Transitiemanagement, Sleutel voor een Duurzame Samenleving, 2003. p. 87).

duurzaam_ondernemen-copyDefinitie duurzaam ondernemen in Nederland

Interessant is dus om te weten hoe men aankijkt tegen het begrip ‘duurzaam ondernemen’ binnen de Nederlandse maatschappij. Om een beeld hiervan te vormen zullen we hieronder gaan kijken naar hoe bepaalde invloedrijke maatschappelijke actoren (al dan niet binnen de Nederlandse samenleving) het begrip duurzaam ondernemen omschrijven. Laten we beginnen bij het adviesorgaan van de Nederlandse overheid, de Sociaal Economische Raad (SER).

SER
Het kernbeleid van de Nederlandse overheid omtrent duurzaam ondernemen is afgeleid uit het SER-advies ‘Winst van Waarden’. De SER omschrijft duurzaam ondernemen als het bewust richten van de bedrijfsactiviteiten op waardecreatie, op langere termijn in drie dimensies. Het gaat hier om de soiaal-maatschappelijke, ecologische en financieel-economische dimensies, de zogenaamde Triple P bottom line (People, Planet, Profit). De SER spreekt ook van ‘Corporate Citizinship’ , hiermee wordt bedoeld dat bedrijven zich ook moeten gedragen als modelburgers binnen de samenleving (SER 2000, p. 13-14).

MVO Nederland
Dit is een kennis- en netwerk organisatie die het bedrijfsleven en in het bijzonder het MKB stimuleert. Zij omschrijft duurzaam ondernemen als naast het streven naar winst, rekening houden met de effecten op het milieu en oog hebben voor menselijke effecten binnen en buiten het bedrijf. Centraal in deze omschrijving staat de maatschappelijke- en milieuimpact van ondernemingen, het organiseren van verantwoordelijkheid (bedrijfsethiek) en de integratie van deze aspecten in de dagelijkse bedrijfsactiviteiten (www.mvonederland.nl).

MVO Platform
Dit is een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van duurzaam ondernemen. Zij omschrijft duurzaam ondernemen als een proces waarbij een bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de consequenties van haar handelen op sociaal, ecologisch en economisch gebied in de hele keten en daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden (http://mvoplatform.nl).

WBCSD
The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) van de United Nations omschrijft duurzaam ondernemen als ‘the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economical development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large’ (WBCSD 2002, p.2).

Europese Unie
De Europese Commissie omschrijft op haar beurt duurzaam ondernemen als een concept waarbij bedrijven in het kader van hun bedrijfsactiviteiten en in hun relaties met andere partijen vrijwillig aandacht aan sociale kwesties en het milieu schenken (EU Commissie 2002, p. 5).

Shell
Als algemeen bedrijfsprincipe omschrijft Shell duurzaam ondernemen als een balans vinden tussen lange- en korte termijn belangen en de integratie van economische, ecologische en sociale belangen in bedrijfsbesluitvormingsprocessen (Shell Sustainability Report 2005, p. 1).

Uit de hierboven gegeven omschrijvingen van duurzaam ondernemen komen een aantal elementen naar voren. Deze zijn:

  1. Op vrijwillige basis willen bijdragen aan het welzijn van de maatschappij en aan het behoud van natuur en milieu;
  2. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen acties en gevolgen hiervan;
  3. Integratie van sociale (ethische), economische en ecologische doelstellingen binnen bedrijfsprocessen;
  4. Balans vinden tussen korte- en lange termijn doeleinden;
  5. Dialoog aangaan met belanghebbenden en actoren in de keten.

Dus, wat is duurzaam ondernemen?

Afgeleid uit bovenstaande omschrijvingen hebben wij onze eigen definitie voor duurzaam ondernemen geformuleerd:

Duurzaam ondernemen is de zowel op korte als op lange termijn gerichte afstemming van interne bedrijfsprocessen op het maximaliseren van de winst, het bijdragen aan het welzijn van de maatschappij (inclusief de eigen werknemers) en de instandhouding van ecosystemen die allemaal beïnvloed (kunnen) worden door de bedrijfsvoering. Hierbij is het nodig om continu dialoog aan te gaan met belanghebbenden om hun zienswijze te achterhalen zodat de interne bedrijfsprocessen en – activiteiten in kwestie ook hierop effectief afgestemd kunnen worden.

Voor meer informatie over het concept van duurzaamheid en duurzaam consumeren verwijzen wij je graag naar de volgende pagina’s:

VN:F [1.9.22_1171]
Waardeer dit stuk:
Rating: 4.4/5 (14 votes cast)
Duurzaam ondernemen, 4.4 out of 5 based on 14 ratings